Najnowsze wpisy, strona 2


paź 29 2011 centrale z wymiennikiem
Komentarze: 0

 W rekuperatorach zastosowane są dwa typy wymienników: krzyżowy i przeciwprądowy. Wszystkie wymienniki wykonane są z aluminium. Krzyżowe wymienniki charakteryzują się współczynnikiem wymiany ciepła (sprawność) na poziomie 60% i 75% natomiast wymienniki przeciwprądowe na poziomie 80%.

     W wymiennikach wentylacji  dochodzi do przekazania energii cieplnej ze strumienia wywiewanego (ciepłe powietrze z domu) strumieniowi powietrza nawiewanego z zewnątrz. Powietrze w wymiennikach płynie w oddzielnych kanalikach, gdzie nie dochodzi do bezpośredniego zetknięcia się, mieszania strumieni. W trakcie sezonu grzewczego może dojść do wykraplania pary wodnej w wyniku czego powstaje woda kondensacyjna. W tym celu w każdym rekuperatorze została zainstalowana instalacja służąca do odprowadzenia skroplin. Podczas sezonu letniego nie ma potrzeby kierowania strumienia poprzez wymiennik ciepła, dlatego też każda z central wentylacyjnych  posiada automatyczny by-pass wymiennika.
     Vallox-y wyposażone są w automatyczny system odmrażania wymiennika w przypadku zagrożenia zamarznięcia. W chwili, gdy temperatura powietrza nawiewanego spada poniżej zera natychmiast zatrzymany zostaje wentylator nawiewny nie dopuszczając do zamarznięcia. Dla zapewnienia większej ochrony standardowo zainstalowane są nagrzewnice wstępne lub wtórne. Istnieje również możliwość wyboru nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej.
     W rekuperatorze filtrowane jest zarówno powietrze nawiewane do jednostki, nawiewane do pomieszczeń oraz powietrze wywiewane z pomieszczeń do centrali. W centralach Vallox standardowo zamontowanymi filtrami są filtry wstępne klasy EU3 i dokładne klasy EU7. EU3 zapobiegają przedostawaniu się takich zanieczyszczeń jak pyłki kwiatowe, piasek. Natomiast EU7 zatrzymują wszystkie rodzaje pyłu, sadzę, mgłę olejową czy zarodniki grzybów.

   Sterowanie central odbywa się za pomocą cyfrowego panelu SED z ekranem LCD, na którym wyświetlane są wszystkie informacje. Dzięki temu jesteśmy wstanie kontrolować zakres pracy jednostki w zakresie 8 biegowym. Ponad to możemy ustalać temperaturę powietrza nawiewanego w zakresie od 10 do 30oC, oczywiście jeżeli centrala wyposażona jest w nagrzewnicę, wył/wł nagrzewnicy, kontrolować stan czystości filtrów. 

     Do nowoczesnych i funkcjonalnych funkcji sterowania możemy zaliczyć:
konwerter LON dający możliwość sterowania za pomocą PC,
nastawę tygodniową,
funkcję kominkową,
funkcję „booster” (zwiększona wymiana powietrza),
wbudowane obejście wymiennika ciepła,
sterowanie pracą wentylatora okapu,
sterowanie pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności względnej,
sterowanie pracą wentylatora za pomocą czujnika CO2.

     Centrale możemy wyposażyć max. w 3 egzemplarze cyfrowych paneli SED oraz max. 5 szt. czujników CO2 i 2 szt. czujników wilgotności względnej, które pozwalają zachować odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach

sie 28 2011 instalacje w budynkach biurowych
Komentarze: 0

 Nowoczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca forma i zakładana wysoka funkcjonalność to czytelne z zewnątrz symbole wysokiej klasy budynków. W wielu przypadkach towarzyszy im zakładany wysoki poziom komfortu wewnętrznego, a nawet oczekiwanej jakości powietrza w pomieszczeniach. Aby móc sprostać tak złożonym założeniom niezbędne staje się zaprojektowanie równie zaawansowanych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC) zintegrowanych systemami automatycznej regulacji i sterowania. W niniejszym cyklu przedstawiono zasady jakimi powinno charakteryzować się nowoczesne projektowanie obiektów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnego wyboru systemów HVAC. 

     Współczesne budownictwo stanowi znakomity przykład poszukiwania odpowiedzi na wciąż rosnące wymagania użytkowników. Wymagania te stawiane są co do funkcji i formy jakim powinny sprostać przestrzenie budynku jak i warunków panujących w pomieszczeniach, których zapewnienie staje się obecnie integralną częścią kompleksowej oceny budynku. Kwintesencją owego proklienckiego podejścia do budynku staje się zatem dążenie do tworzenia szeroko rozumianego komfortu ich użytkownikom. Szereg składowych, w tym zaspokojenie potrzeb estetycznych, tworzenie komfortu wizualnego, akustycznego jak i sprostanie wymaganiom dotyczącym funkcji pomieszczeń leży w znacznej mierze w gestii architektów i konstruktorów. Zapewnienie właściwych warunków komfortu dla użytkowników pomieszczeń staje się natomiast domeną inżynierów odpowiedzialnych za systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Ponieważ efekt końcowy w postaci zadowolenia użytkowników wnętrz stanowi wypadkową wielu cech, niezbędnym staje się poszukiwanie wspólnych rozwiązań i właściwa koordynacja prac już na etapie projektowym.
     Jedną z wartych podkreślenia cech nowoczesnych budynków biurowych jest dbałość o dobór materiałów budowlanych i technologii wykonania budynku. Panującym obecnie trendem jest wykonywanie obudowy budynku z materiałów o podniesionym standardzie ocieplenia oraz dobór elementów okiennych o znacząco niższym od wymaganego współczynnika przenikania ciepła. Budynki te zachowują także stosunkowo dużą szczelność, choć przyjmowanie że są całkowicie szczelne wydaje się nieuzasadnione.
     Cechą charakterystyczną prezentowanych obiektów biurowych jest ich możliwie duża funkcjonalność. Oznacza to dążenie do możliwie największego wykorzystania przestrzeni budynku jako przestrzeni do wynajęcia. Z drugiej strony, w przypadku budynków biurowych z powierzchnią „pod wynajem” niezbędnym staje się zachowanie dużej elastyczności w podziale powierzchni, co najczęściej oznacza modularność, ale z możliwością dowolnego przearanżowania wnętrz.
     Budynki biurowe posiadają szereg złożonych funkcji, zawierając w swej strukturze pomieszczenia o różnym charakterze, takie jak: halle i recepcje, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, serwerownie, atria, restauracje, maszynownie, garaże. Każde z nich wymagać może odrębnego systemu HVAC gwarantującego zakładany poziom komfortu i bezpieczeństwa, całość zaś powinna być spójna i racjonalnie funkcjonująca.

     Współczesne projektowanie systemów klimatyzacji staje się poszukiwaniem rozwiązań technicznych odpowiadających na złożone wymagania użytkownika pomieszczeń lub realizowanego procesu technologicznego. Oznacza to uwzględnienie współczesnej wiedzy związanej z komfortem użytkowników, jakością powietrza w pomieszczeniach, wymianą ciepła, zjawiskami termicznymi i wilgotnościowymi w budynku, akustyką, aerodynamiką. Dodatkowo zakres projektu ulega stałemu poszerzaniu. Obecnie oczekuje się od projektanta oszacowania energetycznego i finansowego przygotowywanego systemu na etapie inwestycji oraz eksploatacji. 
     Poza wymienionymi powyżej zagadnieniami świat coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienia zaawansowanych analiz, w tym wpływu komfortu i jakości powietrza na produktywność użytkowników, czy oceny budynku pod kątem jego zrównoważenia.

lip 30 2011 odzysk ciepła odpadowego
Komentarze: 0

 W standardowych urządzeniach chłodniczych, czy klimatyzacji ciepło skraplania czynnika chłodniczego jest odprowadzane na zewnątrz układu za pośrednictwem chłodziwa, na przykład: powietrza zewnętrznego, wody, czy też innego nośnika energii. Nowoczesne konstrukcje tych urządzeń umożliwiają wykorzystanie wspomnianego ciepła w procesach przygotowania powietrza klimatyzacyjnego lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej - c.w.u. Ciepła woda użytkowa może być użyta do celów komunalno - bytowych lub nawet technologicznych. Takie układy klimatyzacji są energooszczędne, ponieważ nie wymagają żadnego dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną, natomiast wykorzystują energię wcześniej dostarczoną do sprężarki układu chłodniczego, jak również ciepło odebrane w parowaczu - za pośrednictwem czynnika chłodniczego, z przestrzeni chłodzonej. W każdym urządzeniu chłodniczym ciepło pobrane z parownika oraz energia doprowadzana do napędu sprężarki muszą być odprowadzone w skraplaczu. W gospodarce istnieje wiele możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z klimatyzacji. Wybór danego rozwiązania zależy od dziedziny zastosowania, a także od jego kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 


 
Rys. 1. Schemat ideowy analizowanego układu chłodniczego: P - parowacz, SP - sprężarka, WCO - wymiennik ciepła do odzysku ciepła skraplania, K - skraplacz, ZR - zawór rozprężny 

   Wzrost cen energii powoduje zwiększenie zainteresowania zarówno inwestorów jak i konstruktorów energooszczędnymi urządzeniami chłodniczymi lub klimatyzatorami. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest wzbogacanie tradycyjnych instalacji chłodniczych, między innymi w systemy odzysku ciepła skraplania. W urządzeniach chłodniczych zagadnienie odzysku ciepła związane jest z zamontowaniem w instalacji chłodniczej dodatkowych wymienników i elementów automatyki, co czyni ją bardziej skomplikowaną i jednocześnie bardziej kosztowną. Z drugiej strony ilość ciepła, którą można wykorzystać jest bardzo duża, zależna oczywiście od wydajności urządzenia chłodniczego, czy klimatyzacyjnego. Ponadto można odzyskać nie tylko ciepło skraplania lecz również ciepło przegrzania par czynnika chłodniczego. W zależności od planowanego zakresu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej można wyróżnić dwa systemy odzysku ciepła: 
- częściowy odzysk ciepła (jako źródło użytecznej energii odpadowej wykorzystuje się tylko ciepło przegrzania par czynnika chłodniczego), 
- całkowity odzysk ciepła (jako źródło użytecznej energii odpadowej wykorzystuje się również ciepło skraplania par czynnika chłodniczego). 

lip 10 2011 sterownik w klimatyzacji
Komentarze: 0

  μe-dronic to system zaprojektowany do klimatyzacji dla małych i średniej wielkości obiektów (apartamenty, domy jednorodzinne, biura i inne) w których ochładzanie/ogrzewanie realizowane jest za pomocą klimakonwektorów oraz agregatu wody lodowej ze sterownikiem μCH2 SE. Podstawowy element systemu to płyta klimakonwektora HYFC*, która steruje trzema prędkościami wentylatora, zaworem ciepłej i zimniej wody. Ponadto posiada cztery wejścia cyfrowe (załącz/wyłącz; grzanie/chłodzenie; tryb ekonomiczny, alarm) oraz możliwość przyłączenia do trzech czujników NTC (regulacyjny, woda zasilanie, woda powrót). 

     W systemie μe-dronic możliwe jest kontrolowanie poprzez płyty HYFC* maksymalną ilością 60 klimakonwektorów z podziałem na 10 stref. W każdej strefie można połączyć w sieć przyjazny dla użytkownika terminal lokalny z wewnętrznym czujnikiem oraz 6 klimakonwektorów (1 x Master + 5 x Slave). Agregatem wody lodowej steruje sterownik μCH2 SE. Całość spina przy zastosowaniu sieci RS485 sterownik μAM. Sterownik μAM posiada zintegrowany terminal, czujnik temperatury oraz wilgotności. Sterownik μAM umożliwia dokonywanie nastaw dla każdej strefy oraz monitorowanie alarmów z wszystkich regulatorów w systemie. Ponadto i co najważniejsze koordynuje pracę całego systemu w taki sposób aby oszczędzać energię. Oszczędność energii jest realizowana poprzez sterownik μAM dzięki analizie aktualnego zapotrzebowania na ochładzanie w poszczególnych strefach. Gdy tylko jest to możliwe następuje automatyczne podnoszenie punktu nastawy w agregacie wody lodowej, co prowadzi do znaczących oszczędności energii. W sytuacji, gdy wymagane jest osuszanie μAM obniża punkt nastawy w agregacie. Jednocześnie znaczące oszczędności energii realizuje sterownik μCH2 SE agregatu wody lodowej wówczas, gdy zasilanie parownika agregatu realizowane jest elektronicznymi zaworami rozprężnymi. Jest to możliwe poprzez automatyczne obniżenie ciśnienia skraplania, gdy tylko pozwala na to temperatura w miejscu usytuowania agregatu klimatyzacyjnego. 

cze 18 2011 meble chłodnicze
Komentarze: 0

 Meble chłodnicze są coraz powszechniej wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju działających i powstających w szybkim tempie sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń. 

     Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie opracowano procedury badawcze służące do określania warunków pomiarów parametrów mebli chłodniczych. Procedury te obejmują badania wszelkiego rodzaju mebli chłodniczych w normalnych warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami ziębienia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, w tym również mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie i w zasłony nocne. 
      Opracowane procedury określają wymagania i sposób ich spełnienia dla następujących faz badania mebli:
przygotowanie pomieszczenia badawczego, w tym sprawdzenie zgodności i charakterystyki pomieszczenia z wymaganiami normy,
przygotowanie mebli do badań,
sposób usytuowania mebla w pomieszczeniu,
wyposażenie pomieszczenia do badań i mebla w przyrządy i aparaturę pomiarową,
rozruch mebla,
ustalanie warunków pomiaru,
próba temperaturowa (wraz z próbą odszraniania), 
próba kondensacji pary wodnej, 
próba zużycia energii elektrycznej,
pomiar wydajności instalacji ziębniczej mebla.

     Wymienione wyżej procedury badawcze poddano weryfikacji przeprowadzając badania różnych rodzajów mebli chłodniczych. Pozwoliły one opanować szczegółową problematykę pomiarową, technikę sterowania stanowiskiem pomiarowym oraz metodykę analizy zachowania się mebla w różnych warunkach działania. W trakcie tych badań wdrożono procedury wyznaczania wszystkich parametrów mebli wymienionych w normie PN-EN ISO 23953-2:2006 Meble chłodnicze - część druga: "Klasyfikacja, wymagania i warunki badań", umożliwiających ocenę mebli i ich kwalifikację do określonych klas. Przed przystąpieniem do badań mebel (bez pakietów pomiarowych) włączono i utrzymywano w ruchu przez ok. 30 godzin, w warunkach klasy klimatycznej 3 (wilgotność względna 60 ±3%, temperatura powietrza 25 ±1,0oC). W tym czasie obserwowano działanie instalacji chłodniczej urzadzenia, regulatorów i systemu odszraniania. W wyniku obserwacji pracy mebla stwierdzono m.in. objawy sugerujące niewystarczającą wydajność parowacza. Przypuszczenie to zostało potwierdzone przez oględziny parowacza (patrz rys. 2A). Zaobserwowano objawy zbyt dużego przegrzania pary czynnika i brak chłodzenia w jego końcowej części. Aby ten problem rozwiązać dokonano wymiany dyszy w zaworze AKV 10 na większą (z nr 5 na 6), zwiększono średnicę przewodów doprowadzających czynnik z agregatu do mebla (z 10 do 12 mm) oraz poprzez odpowiednią organizację przebiegu przewodów z czynnikiem (złączenie na pewnym odcinku przewodu ssawnego z tłocznym i zaizolowanie całości) zrealizowano dochłodzenie ciekłego czynnika dopływającego do mebla. Oprócz korzystnego wpływu na wydajność parowacza działanie to pozwoliło spełnić formalny wymóg normy, aby temperatura czynnika ziębniczego na dopływie do mebla nie była wyższa od temperatury otoczenia o więcej niż 10oC. Aby utrudnić zasysanie do mebla powietrza z otoczenia w porze nocnej kiedy zasunięte są zasłony nocne, zmniejszono szczeliny między krawędziami tych zasłon a ścianami mebla do około 8 mm. Natomiast widoczny  objaw kondensacji pary wodnej na powierzchni mebla udało się wyeliminować poprzez korekty parametrów odszraniania. 

     Niektóre z opisanych wyżej nieprawidłowości pracy mebla zaobserwowanych podczas rozruchu przedstawiono 

Parametry pracy mebla
     W wyniku obserwacji pracy mebla podczas rozruchu zastosowano następujące ustawienia podstawowych parametrów sterownika definiujące tryb pracy mebla, metodę regulacji temperatury i sposób odszraniania:
termostat
- nastawa temperatury (wartość zadana regulacji) - -4oC,
- czas nadtapiania szronu - 5 min,
odszranianie
- temperatura końca odszraniania - 9oC,
- odstęp między startami kolejnych odszraniań - 3 h,
- nadtapianie szronu - co 1 h,
- maksymalny czas trwania odszraniania 
- 30 min,
- czas ociekania - 2 min,
- praca wentylatorów podczas oszraniania 
- tak,
zawór rozprężny AKV10
- maksymalna wartość przegrzania - 6oC,
- minimalna wartość przegrzania - 3oC,
- średni stopień otwarcia zaworu - 75,
- otwarcie zaworu podczas rozruchu - 70.