Archiwum kwiecień 2011


kwi 22 2011 wentylacja oddymiająca
Komentarze: 1

 Nowa europejska norma EN 12101-4,5 reguluje jednoznacznie takie zagadnienia jak: obliczanie, dobór i montaż mechanicznych systemów oddymiających. 

   Oddymianie za pomoca wentylacji mechanicznej stosuje się w przypadkach, jeśli: 
- Pomieszczenia nie mają okien i leżą wewnątrz obiektu (TR/h > 4; TR - głębokość pomieszczenia, h - wysokość pomieszczenia). Są to takie pomieszczenia, jak: magazyny, garaże, pomieszczenia komputerów, drogi ewakuacji, tj. korytarze, klatki schodowe itp. 
- Układ budynku nie stwarza korzystnych warunków do dobrego ciągu termicznego. 
- W obiekcie są zainstalowane urządzenia zmniejszające naturalny ciąg termiczny (instalacja tryskaczowa, małe obciążenia ogniowe). 
- Mamy do czynienia z tzw. "czystymi" pomieszczeniami produkcyjnymi, gdzie oddymianie naturalne nie wchodzi w rachubę. Każde, nawet próbne otwarcie otworu oddymiającego prowadziłoby do kontaminacji pomieszczenia i zakłóceń w procesie technologicznym. 
- Pomieszczenia objęte pożarem charakteryzują się obciążeniem ogniowym mniejszym niż 200 MJ/m2. 
- Pomieszczenia są chronione instalacją p.poż., tzn. mamy do czynienia ze względnie "chłodnymi" dymami. 
Wentylacja i oddymianie mechaniczne garaży 
   W związku z budową garaży podziemnych w dużych miastach, główną uwagę poświęcono garażom średniej (400-1000 m2) i dużej wielkości (powyżej 1000 m2). 
   Wielkość energii jaka uwalnia się podczas spalenia samochodu osobowego o masie 1000 kg oblicza się następująco: 
- masa palna - 257 kg, 
- średnia wartość opałowa - 9,50 kWh /kg, 
- energia cieplna - 2438 kWh/1 samochód. 
   Odnosząc ww. wartość do liczby parkujących samochodów i powierzchni garażu, otrzymuje się wartości obciążenia ogniowego rzędu 120-140 kWh/m2. 
   Dym powstający podczas palenia się samochodu/(-ów) wzbija się najpierw do góry, zbierając się pod stropem garażu. Wskutek intensywnego powstawania nowych ilości dymów, część dymu "wędruje'' pod stropem w kierunku otworów oddymiających, część zaś (znaczna) schładzając się od chłodnych przegród (stropów) budowlanych opada ku dołowi i wypełnia stopniowo całe pomieszczenie. Niekiedy powstają silne zawirowania gorących dymów, spowodowane z jednej strony źródłem ciepła (płonący samochód), z drugiej strony szybkim schładzaniem tych gazów od chłodnych przegród budowlanych. Rozkład temperatury w garażu objętym pożarem zależy od wielu czynników; do najważniejszych należy obecność skutecznie działającej instalacji tryskaczowej. 
- W pewnych określonych warunkach oddymianie mechaniczne jest jedynym systemem prowadzącym do skutecznego usunięcia dymu i obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu objętym pożarem. 
- Dla dróg ewakuacji takich jak: korytarze, klatki schodowe itp. odporność ogniowa stosowanych wentylatorów oddymiających powinna wynosić +400°C, 90 min. 
- Oddymianie mechaniczne to nie tylko wentylatory, ale również niezależne źródła zasilania, system przewodów, napływ świeżego powietrza. 
- W przypadku oddymiania garaży odporność termiczna wentylatorów zależy od typu (przypadku) pożaru (A, B, C) i od wielkości garażu. Wynosi ona +400°C, 90 min i maleje wraz ze wzrostem powierzchni garażu. 
- Tam, gdzie jest to możliwe, należy dążyć do tego, aby wentylatory garażowe pełniły funkcję podwójną, tj.wentylatora wywiewnego i oddymiającego. 
- W przypadku oddymiania wytrzymałość wentylatorów na temperaturę wynosić powinna +400°C, 90 min (dla garaży o powierzchni > 1000 m2), przy czym maleje ona w miarę wzrostu powierzchni garażu. 
- Rozdział powietrza w garażu powinien być tak zaprojektowany, aby wszystkie pojazdy były omywane świeżym powietrzem napływającym z zewnątrz. 

kwi 03 2011 sterowanie centralami
Komentarze: 0

 Każdy użytkownik systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych życzyłby sobie, by pracowały one niezawodnie i bezobsługowo. Aby utrzymywać mikroklimat pomieszczenia pod ścisłą kontrolą, każdy układ klimatyzacyjny oprócz "serca" - centrali klimatyzacyjnej, musi być wyposażony w "mózg" - układ automatyki z regulatorem. Obok tradycyjnych, powszechnie stosowanych, układów automatyki, producenci wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania zarządzania centralą klimatyzacyjną. Taką przełomową innowacją jest Clima Palmtop - regulator oparty na komputerze kieszonkowym typu PDA (Personal Digital Assistant). Oferuje on niespotykaną dotąd możliwość sterowania pracą centrali na odległość oraz wiele innych, zgoła rewolucyjnych udogodnień dla użytkownika. Producentem regulatora Clima Palmtop jest firma VTS Clima. 


 

 Nowoczesne wentylatory dachowe mają, w czasach szczelnej stolarki okiennej, szerokie zastosowanie w każdych warunkach, a w szczególności tam, gdzie ze względów technicznych instalowanie innych zespołów wentylacyjnych jest utrudnione. Rozwiązania proponowane przez firmę Poniatowski pozwalają na efektywne przewietrzanie pomieszczeń, bez zajmowania w nich miejsca, zaś umiejętne rozmieszczenie punktów wentylacyjnych minimalizuje powstawanie niekontrolowanych przeciągów. Wentylatory typoszeregu WD stanowi 5 jednostek, które zostały wykonane z blachy duraluminiowej i pokryte epoksydową farbą proszkową, co daje gwarancję odporności na korozje. 

Wentylatory dachowe typu WD przystosowane są do mocowania na rurach PCV o średnicy Ø 110÷200 mm. Umożliwia to budowanie prostych, tanich i lekkich systemów wentylacyjnych przy wykorzystaniu szerokiego asortymentu rur, kolanek i rozgałęźników do instalacji kanalizacyjnych wykonanych z PCV. Montaż wentylatorów dachowych odbywa się w bardzo uproszczony sposób trwający ok. 2 min., pod warunkiem wcześniejszego przygotowania na dachu kanału wentylacyjnego oraz instalacji zasilającej.